Dane spółki

CA Immo Warsaw Towers

00-121 Warszawa, ul. Sienna 39
Tel.: + 48 22 5406540
E-Mail: office@caimmo.com

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000395842 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

VAT EU PL 5272665325
Kapitał Zakładowy 180.523.000,00 ZŁ